Informatiebrief

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

De school van uw kind werkt mee aan het onderzoek ‘Leren voor Later’ van de Vrije Universiteit Amsterdam. Met deze brief willen wij u hierover meer vertellen, en uw zoon/dochter uitnodigen deel te nemen aan dit onderzoek.

Doel van het onderzoek

Waarom gaat de ene leerling graag uitdagingen aan, terwijl een andere leerling liever voor het gemak kiest? Hoe komt het dat de ene leerling gemotiveerd blijft na het halen van een laag cijfer, terwijl een ander het betreffende vak liever laat vallen? Eerder onderzoek suggereert dat de overtuigingen die leerlingen hebben over hun eigen leermogelijkheden een grote impact hebben op hun motivatie én schoolresultaten. Er zijn ook aanwijzingen dat deze impact sterker wordt tijdens de eerste jaren van de middelbare school.

Om deze invloed beter te begrijpen, hebben we een onderzoek opgestart waarin we leergedrag van leerlingen volgen tijdens de eerste drie jaren van de middelbare school. De resultaten zullen inzicht vergroten in hoe we leerlingen kunnen motiveren om zoveel mogelijk te leren, bijvoorbeeld door ze positief over hun leermogelijkheden te laten denken. Uiteindelijk dragen de resultaten er aan bij dat meer leerlingen in de toekomst met plezier en succes de middelbare school doorlopen!

Het onderzoek vindt plaats op de school zelf en in overleg met de directie, teamleiders en docenten. De directie acht deelname van uw zoon/dochter niet in strijd met de belangen van uw zoon/dochter of van de school. We vragen u om deze brief goed door te nemen en te bespreken met uw zoon/dochter. U als ouder/verzorger en uw kind zelf nemen dan beiden de beslissing over deelname aan dit onderzoek.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

De leerlingen die meedoen zullen 1 keer per jaar (gedurende 3 jaren)  thuis een digitale vragenlijst invullen, en 1 keer per jaar tijdens één lesuur op school een aantal taakjes op een laptop doen. In het eerste jaar is er een extra onderdeel: een van onze onderzoekers zal gedurende één lesuur een deel van een intelligentietest afnemen. De lesuren worden in overleg met de school gekozen zodat uw kind geen belangrijke lesstof zal missen (bijvoorbeeld mentoruren).

De vragenlijst bestaat uit stellingen waarvan uw zoon/dochter moet aangeven of hij/zij het er wel of niet mee eens is. Een voorbeeld van zo’n stelling is: “Als een opdracht moeilijk is, zal ik er waarschijnlijk veel van leren”. De stellingen bevatten geen belastende informatie en het invullen duurt gemiddeld 45 minuten. Met de laptoptaken kunnen we onderzoeken hoe uw kind reageert op het maken van fouten en het ontvangen van verschillende soorten feedback. Uiteindelijk koppelen we de gegevens van de vragenlijst  en taken aan de cijfers in de eindrapporten. Dit gebeurt volledig vertrouwelijk, zie onder.

Alle gegevens worden geanonimiseerd en vertrouwelijk behandeld, uitsluitend door het onderzoeksteam. De school zal geen inzage krijgen in individuele resultaten van de leerlingen. Terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek zal alleen gebeuren op basis van de gecombineerde gegevens van alle deelnemers. Hierbij kunt u denken aan verschillen tussen jongens en meisjes, of tussen verschillende leeftijden. De procedures van het onderzoek zijn positief beoordeeld door de ethische commissie van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Zoals ook te lezen is in de Toestemmingsverklaring, willen wij u er nog op wijzen dat zowel u als uw kind op elk moment mag afzien van deelname, zonder hier een reden voor te hoeven geven.

Debriefing

Na afloop van het onderzoek zullen we de resultaten terugkoppelen via school, via een afsluitend “event” voor alle betrokkenen, en via een folder. U wordt hierover geïnformeerd via de ‘Leren voor Later’ nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief zullen we u ook tijdens het onderzoek op de hoogte houden. We zullen deze 1 á 2 keer per jaar versturen, met als voornaamste doel om u te laten weten wanneer we wat gaan doen.

Toestemmingsverklaring

Nadat u en uw zoon/dochter hebben besloten om wel/niet aan het onderzoek mee te doen, vragen wij u deze keuze kenbaar te maken door ons digitale toestemmingsformulier in te vullen via de volgende link: http://bit.ly/2MFPgYP. 
Mocht u in het bezit zijn van de papieren versie van de toestemmingsverklaring, kunt u er uiteraard ook voor kiezen om het per post door middel van de retourenvelop op te sturen. U heeft hiervoor geen postzegel nodig.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Wij kijken uit naar de samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

Het ‘Leren voor Later’ onderzoeksteam
Email: Brainbeliefs.fgb@vu.nl
Telefoon: 020 – 598 5080
www.leren-voor-later.nl

Sibel Altikulaç (promovendus)
s.altikulac@vu.nl

Alex van der Jagt (onderzoeksassistent)
apc.vander.jagt@vu.nl

Dr. Nienke van Atteveldt (projectleider)
n.m.van.atteveldt@vu.nl